Enasa Việt Nam

Nội thất Tân Phú

Nội thất Tân Phú

Nội thất Tân Phú

Nội thất Tân Phú

Nội thất Tân Phú
Nội thất Tân Phú

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

ĐẶC TRỊ 3 BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g + Hexaconazole 63g + Difenoconazle 37g / L

Phòng trừ:
Một số bệnh chính trên lúa và cà phê
1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g + Metalaxyl 30 g + Cymoxanil 1 g / L

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

Đang đăng ký:

Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.) 

            

 

 

 

Online : 3

Tổng cộng : 36986

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

Thành phần: Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens
F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis
Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri
McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead). 

 

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần:  Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

Phòng trị:
Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)

 

 

 

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:  rệp sáp (giả) (Pseudococus sp., Planococcus sp.)

hại trên cà phê  (đồng thời hại cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

THUỐC TRỪ RẦY, RỆP

 

Thành phần:  Nitenpyram 10% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt

Phòng trừ:

Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.)

Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)

Rệp chổng cánh hại cam (Diaphoria citri Kuwayama)

Rệp hại đậu tương (Aphis craccivora Koch)

        

 

  

            

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60% + Phụ gia đặc biệt 40%

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

Phòng trị: Rầy nâu hại lúa  (Nilaparvata lugens Stal ) 

 

 

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

ĐẶC TRỊ 3 BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g + Hexaconazole 63g + Difenoconazle 37g / L

Phòng trừ:
Một số bệnh chính trên lúa và cà phê
1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g + Metalaxyl 30 g + Cymoxanil 1 g / L

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

Đang đăng ký:

Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.) 

            

 

 

 

  • SIÊU TRỢ LỰC: ENOMIL 30SL

 

Thành phần:   Trisilosane ethoxylate: 30% Phụ gia đặc biệt: 70%

Công dụng:    Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ không chọn lọc)

THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG


Thành phầnImidacloprid 300g + Thiram 120g + Carbendazim (20g/ L)

 Sử dụng: Xử lý hạt giống lúa trừ rầy nâu, bọ trĩ đầu vụ

( một phát hiện đặc biệt của Trạm BVTV Quỳnh Lưu, Nghệ An: Enaldo 440FS còn được địa phương sử dụng phun trừ cào cào, châu chấu rất có hiệu quả và năm 2016 vừa phải nhập về để trừ đối tượng này!)